ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

ปี ชนิดไฟล์
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ปี ชนิดไฟล์
2564 TH EN
2563 TH EN
2562
2561
2560
2559
2558

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ปี ชนิดไฟล์
ครั้งที่ 2/2561
ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ปี ชนิดไฟล์
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558

หนังสือมอบฉันทะ

รายการ ฉบับ ก. ฉบับ ข. ฉบับ ค. ชนิดไฟล์
AGM 2564 TH | EN TH | EN TH | EN
AGM 2563 TH | EN TH | EN TH | EN
AGM 2562 ฉบับ ก. ฉบับ ข. ฉบับ ค.
EGM ครั้งที่ 2/2561 ฉบับ ก. ฉบับ ข. ฉบับ ค.
AGM 2561 ฉบับ ก. ฉบับ ข. ฉบับ ค.
AGM 2560 ฉบับ ก. ฉบับ ข. ฉบับ ค.