ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

ปี ชนิดไฟล์
2560
2559
2558

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ปี ชนิดไฟล์
2560
2559
2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ปี ชนิดไฟล์
2560
2559
2558

หนังสือมอบฉันทะ

ปี ฉบับ ชนิดไฟล์
2560 ฉบับ ก. ฉบับ ข. ฉบับ ค.