คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

# ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการ
4 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ
5 นายสมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการ
6 นายเจริญ ประจำแท่น ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7 นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

# ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายเจริญ ประจำแท่น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค กรรมการตรวจสอบ
3 นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

# ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
2 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน
3 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ
4 นายสมชัย ก้านบัวแก้ว -
5 นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย
6 นายเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย
7 นางฐิติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน