คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจราณาค่าตอบแทน
2 นายเจริญ ประจำแท่น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจราณาค่าตอบแทน
3 นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
4 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร (ที่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
5 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการ / กรรมการบริหาร
6 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / กรรมการบริหาร
7 นายสมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการ / กรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายเจริญ ประจำแท่น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค กรรมการตรวจสอบ
3 นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
2 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการบริหาร
3 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4 นายสมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการบริหาร
5 นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย
6 นายอุดม มีพวงผล กรรมการบริหาร
7 นางฐิติมา ธนาปกิจ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน