คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจราณาค่าตอบแทน
2 นายเจริญ ประจำแท่น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจราณาค่าตอบแทน
3 นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
4 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการต้อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
5 นายสมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการ
6 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)
7 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายเจริญ ประจำแท่น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค กรรมการตรวจสอบ
3 นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจแก๊สและพลังงาน / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจก่อสร้างน้ำมันและแก๊ส / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ้ายธุรกิจก่อสร้างทั่วไป / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3 นายทศพล ผลิตาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4 นายเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจทดสอบ
5 นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนส่ง
6 นางฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี / การเงิน