นโยบาย CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคม

"นโยบายภาพรวม" กลุ่มบริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจในเชิงของภาพรวมที่จะมีการขยายตัวและเติบโตไปพร้อมกันทั้งกลุ่มบริษัทให้สามารถเกื้อหนุนกันได้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้มัส่วนได้ร่วมเสียทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถเติบโตในธุรกิจได้อย่างมั่นคงและ ยั่งยืน แลพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และได้มีการวางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางในการ ปฏิบัติดังนี้


1การประกิบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการ ปฏิบัติที่เป็นธรรมโดยนำหลักจริยธรรมไปใช้กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การแข่งขันอย่างยุติธรรมการปฏิบัติอย่างมีความรับผิด ชอบต่อสังคม และการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินและสร้างสัมพันธภาพระหว่างกิจการที่รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญารับจ้าง ลูกค้า คู่แข่ง และสมาคมวิชาชีพซึ่งบริษัทฯ เป็นสมาชิกอยู่


2การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้มีแนวปฏิบัติที่สำคัญอีกประ การหนึ่งที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคือการได้กำหนดแนวปฏิบัติที่กิจกรรมร่วมสัตยาบันที่จะดำเนินการ ได้แก่ การกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประกาศใช้ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ที่ให้ความสำคัญต่อการปลอดการทุจริต (Zero Fraud) รวมทั้งจัดให้มีการอบรมและพัฒนาพนักงานเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นการส่ง เสริมและพัฒนาด้านจิตใจให้มีความเป็นธรรมทั้งยังสามารถทำให้เกิดจิตสำนึกที่ดีอันส่งผลต่อการเกิดความซื่อสัตย์สุจริตตามมา


3การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการหรือบริหารงาน อย่างรอบคอบ มีการตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชนและสังคมในสภาพแวดล้อมอย่างไร พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันกำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ เพื่อไม่ให้สร้างปัญหา ที่อาจมีส่วนทำให้เกิดการละเมิดสิทธิของชุมชน หรือในพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการ บริษัทฯ ได้จัดทำกลไกการร้องเรียนและร้องทุกข์อย่าง เหมาะสม สำหรับเป็นช่องทางให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม


4การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากร อันมีค่าที่สุดที่จะนำพาให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็ง สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ กระบวนการอันส่งผลถึงสภาพในการทำงานที่ดี เช่น การพัฒนาศักยภาพและความรู้สามารถของพนักงานให้เป็นคนมีคุณภาพ และเป็นคนเก่งและเป็นคนดีมีคุณธรรม ทำประโยชน์ให้สังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อองค์กรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน


5ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติทางด้าน การตลาดที่เป็นธรรม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน


บริษัทฯ ได้มีการจัดการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับหลักสูตร “การฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว” และหลักสูตร “บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” เพื่อให้ลูกค้าได้คำนึงถึงความปลอดภัยในเรื่องของการใช้ก๊าซปิโตรเลียม


6การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัย เพื่อให้ทุกกระบวนการของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใช้ทรัพยากรอย่าง ยั่งยืนโดยใช้หลัก 3R คือ ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม (Replenish) และมีนโยบายไม่ปล่อย มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (Zero Emission)


7การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่ง ของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การทำให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน


8การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิด ชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของการดำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯได้ สร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้มา โดยเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจ เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าบริษัทจะเปิดให้มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งในหรือนอกบริษัทฯมาร่วมกันพัฒนา