ข่าวสารของเรา

บริษัทฯ คณะผู้บริหาร นำโดยกรรมการผู้จัดการนายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ และ พนักงานของบริษัทฯ

ได้ไปทำกิจกรรมในโครงการ เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงิน / มอบสิ่งของให้แก่เด็กนักเรียนชาวเขา

  • 2016-07-07