• Posted 2017-04-17

ประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ - ปี 2560

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง โดยมีผู้บริหารบริษัท พนักงานและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมพื้นที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัว" ผู้บริหารบริษัทฯ โดยมีพนักงานของบริษัทฯ มาเข้าร่วมงานกันอย่างทั่วหน้า