• Posted 2023-08-01

ประกาศ ISO TG 089/66

• เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณภาพ เนื่องจาก บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำระบบ ISO9001:2015 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนระบบบริหารด้านคุณภาพให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดนโยบายคุณภาพดังนี้

"มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

1. การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเต็มที่ อันมีจุดประสงค์สูงสุดคือ ความร่วมมือและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความยั่งยืนด้านคุณภาพ

2. การปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักการ Plan-Do-Check-Action เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระบบการจัดการด้านคุณภาพ

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้าน คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ที่สามารถแข่งขันได้และตรงตามความต้องการของลูกค้า

4. มุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ. วันที่ 1 สิงหาคม 2566
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566