คณะกรรมการบริหาร ประธานบริษัท /กรรมการบริษัท

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจราณาค่าตอบแทน
นายเจริญ ประจำแท่น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจราณาค่าตอบแทน
นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร (ที่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการ / กรรมการบริหาร
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / กรรมการบริหาร
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการ / กรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ

นายเจริญ ประจำแท่น ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค กรรมการตรวจสอบ
นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร กรรมการบริษัท / รองกรรมการบริษัท

คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการบริหาร
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการบริหาร
คุณฉัตรประภา จันทร์ศรี กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย
คุณอุดม มีพวงผล กรรมการบริหาร
คุณฐิติมา ธนาปกิจ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน