คณะกรรมการบริหาร ประธานบริษัท /กรรมการบริษัท

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจราณาค่าตอบแทน
นายเจริญ ประจำแท่น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจราณาค่าตอบแทน
นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการต้อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการบริหาร
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ

นายเจริญ ประจำแท่น ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค กรรมการตรวจสอบ
นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร กรรมการบริษัท / รองกรรมการบริษัท

คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจแก๊สและพลังงาน / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจก่อสร้างน้ามันและแก๊ส / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ้ายธุรกิจก่อสร้างทั่วไป / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คุณทศพล ผลิตาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข รองกรรมผู้จัดการฝ่ายธุรกิจทดสอบ
คุณฉัตรประภา จันทร์ศร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนส่ง
คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการระดับฝ่าย

คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
คุณชนัญธิดา พัฒนเชียร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณวรรณรัตน์ จันทร์พทุธ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
คุณรพีพรรณ ช่วยดำรงค์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
คุณโสฬส พงศ์พลาดิศัย ผู้จัดการฝ่ายขาย
คุณจตุพร ศาลภูมิ ผู้จัดการฝ่ายคลังก๊าซ
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและ CSR

ผู้จัดการ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการระดับฝ่าย

คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ผู้จัดการแผนกสโตร์
คุณปฏิยุทธ วรรณเกียรติ ผู้จัดการแผนกบริการติดตั้ง
ผู้จัดการแผนกงานโครงการก่อสร้าง
ผู้จัดการแผนกขายอุตสาหกรรม / อาคาร
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

ผู้จัดการ บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด ผู้จัดการระดับฝ่าย

คุณเรณู หนูพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง
ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย
ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง

ผู้จัดการ บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด ผู้จัดการระดับฝ่าย

คุณกิติพงศ์ สวนอ่วม (รักษาการ) ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรม
คุณสิริพร ทันทะลัย ผู้จัดการฝ่ายขาย LPG / NGV
คุณอภิชัย องศ์ศิริพร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงาน 1
คุณชวิศกร วรรณกิจ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงาน 2