คณะกรรมการบริหาร ประธานบริษัท /กรรมการบริษัท

นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายคณิต วัฒนวิเชียร กรรมการอิสระ
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ

นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการตรวจสอบ
นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร กรรมการบริษัท / รองกรรมการบริษัท

คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท
คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการบริหาร
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณสมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการบริหาร
คุณอุดม มีพวงผล กรรมการบริหาร
คุณฐิติมา ธนาปกิจ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน