คณะกรรมการบริษัท

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ประธานกรรมการ
ศ.นพ ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณประภาศ คงเอียด กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ กรรมการ / กรรมการบริหาร
ดร.สมยศ ติรนวัฒนานันท์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ รักษาการเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

ศ.นพ ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริิ ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
คุณอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

คณะผู้บริหาร ผู้บริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร
ดร.สมยศ ติรนวัฒนานันท์ กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
คุณสมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
คุณวเรศร์ พงศ์ฐิติเทพ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ