คณะกรรมการบริหาร ประธานบริษัท /กรรมการบริษัท

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจราณาค่าตอบแทน
นายเจริญ ประจำแท่น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจราณาค่าตอบแทน
นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการต้อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการบริหาร
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ

นายเจริญ ประจำแท่น ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค กรรมการตรวจสอบ
นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร กรรมการบริษัท / รองกรรมการบริษัท

คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจแก๊สและพลังงาน / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจก่อสร้างน้ามันและแก๊ส / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ้ายธุรกิจก่อสร้างทั่วไป / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คุณทศพล ผลิตาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข รองกรรมผู้จัดการฝ่ายธุรกิจทดสอบ
คุณฉัตรประภา จันทร์ศร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนส่ง
คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการระดับฝ่าย

คุณชนัญธิดา พัฒนเชียร ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณวรรณรัตน์ จันทร์พทุธ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
คุณรพีพรรณ ช่วยดำรงค์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
คุณธนษา กิตติรดานันท์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสำนักกำกับดูแลปฏิบัติงาน
คุณโสฬส พงศ์พลาดิศัย ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย