คณะผู้บริหาร กรรมการบริษัท / รองกรรมการบริษัท

คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
คุณฉัตรประภา จันทร์ศรี ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
คุณเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการระดับฝ่าย

คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
คุณฐิติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / การเงิน
คุณสิรินทร์พร ไชยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล