วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจพลังงาน มุ้งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย

พันธกิจ

1. ขยายการดำเนินธุรกิจบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
2. ให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม