• Posted 2018-07-05

ESG ได้จัดกิจกรรม “ขยะแลกบุญ”

คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม (ESG) ได้จัดกิจกรรม “ขยะแลกบุญ” ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 3 R (Reduce / Reuse / Recycle) และมีเป้าหมายสู่โครงการ ”ขยะเหลือศูนย์” (zero waste) ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นความตระหนักปัญหาโลกร้อน, ลดขยะ และสร้างรายได้ ประหยัดรายจ่าย และทุกคนสามารถนำไปต่อยอดในครอบครัว หรือชุมชน, สร้างน้ำใจอันหนึ่งเดียวในองค์กร ร่วมกันแยกขยะ และกระตุ้นให้เกิดการสร้าง Green company ส่วนรายได้ที่เกิดจากการขายขยะจะถูกนำไปสมทบทุนในกิจกรรมบริจาคเงินช่วยเหลือ ตามสถานสงเคราะห์ ต่างๆ ปัจจุบันพนักงาน และผู้บริหาร บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป ได้ร่วมกันคัดแยกขยะ และทิ้งตามจุดที่บริษัทกำหนดไว้